Затоа што само заедно можеме!

Да изградиме свет каде сите сме еднакви и инклузивни

З О Р Н И Ц А

Здружение на граѓани за унапредување и промовирање на човековите права, родова, социјална и економска еманципација ЗОРНИЦА.

ЗОРНИЦА е граѓанска организација која поведува иницијативи и се залага за решавање на општествените предизвици во областа на граѓанско општество, здравство, наука, култура, техника и технологија, младински активности и спорт, промовира, информира и реализира активности заунапредување на состојбите на социјално загрозените лица, лицата со попреченост, етничките малцинства, децата изложени на ризик и сите загрозени заедници.

abstract, boy, child-71283.jpg

НАШИТЕ ЦЕЛИ

— Помош

Потпомагање на социјално слабите, на лица со попреченсот, на малцинските заедници, на загрозените деца и на сите општествени групи во неравноправна положба. Обезбедување на дополнителни социајлни услуги на луѓе , кои имаат потреба од специјални грижи

— Развивање

 Развивање и утврдување на духовните вредности, граѓанското општество, здравството, науката, културата, техниката и технологиите, младинските дејности и спортот

— Социјална политика

Потикнување на развојот на пазарот на труд и социјалната политика, потпомагање на социјалната интеграција и персоналната реализација на безработните и групите во нерамноправна положба

— Заштита

Распространувње и популаризирање на идеите за заштита на правата на човекот, граѓанското општество и на животната околина

— Допринос

Допринесување за реализирање на општонационалните и локалните потреби и иницијативи, користејки ги сите достапни инструменти за финансирање од Европската унија, националните програми за финансирање и други донорски програми

— Подобрување

Подобрување на квалитетот на животот, потикнување на социјална интеграција и намалување на сиромаштијата

— Идеи

Генерирање и реализирање на нови идеи преку мобилизирање на сопствените ресурси.

— Млади

Работа со млади луѓе.

— Зелена агенда

Примена на интегриран пристап кон животната средина за да можеме да ја заштитиме и сочуваме за идните генерации.

ПРИЈАТЕЛИ

Големина на фонтот
Контраст