Затоа што само заедно можеме!

ЗА НАС

ЗА НАС

Здружение на граѓани за унапредување и промовирање на човековите права, родова, социјална и економска еманципација ЗОРНИЦА

 

ЗОРНИЦА е граѓанска организација која поведува иницијативи и се залага за решавање на општествените предизвици во областа на граѓанско општество, здравство, наука, култура, техника и технологија, младински активности и спорт, промовира, информира и реализира активности заунапредување на состојбите на социјално загрозените лица, лицата со попреченост, етничките малцинства, децата изложени на ризик и сите загрозени заедници.

01.

— Начела

Начелата врз кои се темели работата на Здружение јавност и транспарентност, непрофитност, непартиско јавниот живот, партиципација (учество), партнерство, толера можности.

02.

— Визија

Нашата визија е да ја видиме Република Северна Македонија инклузивна во сите сфери.

03.

— Мисија

ЗОРНИЦА има мисија да помогне во развивање на граѓанското општество во Република Северна Македонија и да поттикнеме поголема соработка со соседните држави и Европа.

cooperation, human, figure-1237280.jpg

Предмет на дејноста на здружението ЗОРНИЦА е: 

– Изработка на анализи, експертски проценки, прогндстратегии поврзани со целите на здружението.

– „Организација, одржување и учество на научни,применети национални, регионални и меѓународни фовна здружението

– Дисеминација на научно и применето знаење и исќуќпреводи, издавачка дејност, симпозиуми, конференции, фна национално, регионално и меѓународно ниво

– Обезбедување на специјализирани социјални услуги за загрозени групи и деца воризик. Обезбедување на дополнителни социјални услуги на лица кои имаатпотреба од посебна грижа;

– „Помош на државни, јавни, научни и други организации во нивните активностиповрзани со целите на здружението

– „Промовирање на резултатите од активностите на здружението во земјата и во странство

Големина на фонтот
Контраст