Затоа што само заедно можеме!

ЦЕЛИ

ЦЕЛИ

Здружението Зорница се дефинира како непрофитна организација за вршење активности од јавен интерес и се основа заради остварување на следните цели:

– Потпомагање на социјално слабите, на лица со попреченсот, на малцинските заедници, на загрозените деца и на сите општествени групи во неравноправна положба. Обезбедување на дополнителни социајлни услуги на луѓе , кои имаат потреба од специјални грижи;

– Развивање и утврдување на духовните вредности, граѓанското општество, здравството, науката, културата, техниката и технологиите, младинските дејности и спортот;

– Потикнување на развојот на пазарот на труд и социјалната политика, потпомагање на социјалната интеграција и персоналната реализација на безработните и групите во нерамноправна положба;

– Распространувње и популаризирање на идеите за заштита на правата на човекот, граѓанското општество и на животната околина;

– Допринесување за реализирање на општонационалните и локалните потреби и иницијативи, користејки ги сите достапни инструменти за финансирање од Европската унија, националните програми за финансирање и други донорски програми.

– Подобрување на квалитетот на животот, потикнување на социјална интеграција и намалување на сиромаштијата;

– Генерирање и реализирање на нови идеи преку мобилизирање на сопствените ресурси;

– Работа со млади луѓе

– Примена на интегриран пристап кон животната средина за да можеме да јазаштитиме и сочуваме за идните генерации и потикнување на ресурснаефективност, вклучувајки дејности за превенција и управување на ризик и заискористувње потенцијалот на куптурното наследство;

– Развој на граѓанско општество;

– Фокусирање кон иновации од различна природа и потикнувње на нивнововедување во пракса.

 

Големина на фонтот
Контраст